Allegro

Wysyłka

DHL
przelew 18 zł, pobranie 22 zł

przy zakupach powyżej 30kg lub 180cm prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny

       

Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sport Styl;

Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta – osoby fizycznej dla strony internetowej www.sportstyl.pl, w tym dla strony Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem http://www.sportstyl.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html, i stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

Sklep internetowy (Sport Styl) – serwis internetowy dostępny pod www.sportstyl.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Mojego Konta na stronie Sklepu Internetowego.

Moje Konto – dostępne po Rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o Zamówieniach Klienta składanych w Sklepie Internetowym, w ramach którego Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania Zamówień, wglądu do wcześniej złożonych Zamówień, oraz ma możliwość usunięcia Moje Konto.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;


Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego sportstyl.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Klienta oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożona na formularzu wygenerowanym na stronie Sklepu Internetowego i określająca m.in. rodzaj i liczbę Towarów, ich cenę, jak również warunki i koszty dostawy i wybór sposobu płatności.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  www.sportstyl.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod  www.sportstyl.pl, prowadzony jest przez firmę

Aleksander Borowski Sport Styl
ul. Fortowa 21
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Babice Stare

tel. (22) 425 20 94
tel./fax. (22) 722 02 23

NIP: 527-100-93-81, REGON: 011019590.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sport Styl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sportstyl.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.2. Dane osobowe są zbierane w celu wykonania usługi realizacji zamówienia złożonyego przez klienta - wysyłka towarów na wskazany adres, rezerwacja towaru w siedzibie firmy.
3.3. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO z numerem księgi 135094.
3.4. Każdy klient w dowolnej chwili może bez podania przyczyny zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy. Przysługuje mu również prawo do ich wglądu i aktualizacji. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3.5. Sport Styl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sport Styl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sport Styl.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sport Styl.
3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sport Styl,
d.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3.9. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Artykułów oraz składania Zamówień, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a.) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikacje przez protokół HTTPS,
b.) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetowa obsługującą standard HTML 5 oraz technologie kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 15.0 lub nowszej, Opera w wersji 12.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli
c.) włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).

Jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie musi również dysponować kontem poczty elektronicznej (email).

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sportstyl.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamów”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sport Styl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sport Styl, w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (Kolporter) lub poprzez odbiór przez Klienta w siedzibie firmy. Koszty dostawy wynoszą:

  • kurier – 14 zł
  • kurier (pobranie) – 18 zł
  • odbiór osobisty – 0 zł (płatność wyłącznie gotówką)
  • kurier, paczka niestandardowa (powyżej 30kg lub 180cm) - cena do ustalenia.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 78 1090 1014 0000 0000 0309 0695;
b.) gotówką w siedzibie Sklepu.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres siedziby sklepu Sport Styl podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Sport Styl
ul. Fortowa 21
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Babice Stare

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sport Styl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sportstyl@sportstyl.com.pl. Sport Styl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Sport Styl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sport Styl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sport Styl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres sportstyl@sportstyl.com.pl lub telefonicznie (22) 425 20 94.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2. 2. Sprzedawca ma prawo do ogłaszania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym.